Skip to content
TELEFOONNUMMER DAGVERBLIJF: 072-5600214
TELEFOONNUMMER BUITENSCHOOLSE OPVANG: 072-5629800

Buitenschoolse Opvang

De BSO is gevestigd in twee kleinschalige locaties in Koedijk.

De groep Wolfje is voor kinderen uit groep 1 en 2. En groep Midas voor de kinderen vanaf groep 3 tot en met groep 8. Wij verzorgen opvang voor kinderen van OBS Zandloper en de Erasmus school.

Het BSO team houdt de kwaliteit hoog door een persoonlijke benadering en een veilige plek te creeeren waar het kind centraal staat.

Door te werken met een kinderraad kunnen de kinderen mee denken aan bv invulling van vakanties, de inrichting van het gebouw maar zeker ook ook de wensen van kinderen te bespreken.

De beide groepen staan midden in het dorp. Het dorpse gevoel willen wij doorvoeren binnen ons bewust kleinschalig gehouden opvang.

Onze groepen

Wofje

De groep van Wolfje bestaat uit maximaal 15 kinderen per dag en is onder gebracht in de locatie van Broer Konijn. Met name op schooldagen spelen hier de kinderen uit groep 1 en 2. Tijdens studie dagen en vakanties wordt er wel vaak samen gespeeld met de kinderen van Midas op de Midas locatie.

Veel kinderen in groep en 1 en 2 hebben na school vaak wat meer behoefte aan een rustige omgeving. Een plek waar je lekker kan spelen maar waar je ook even kan uitrusten van de drukke schooldag. Daarom hebben wij gekozen om de jongste kinderen in een wat meer afgeschermde ruimte op te vangen die lekker huiselijk is ingericht. De aangeboden activiteiten hoeven kinderen niet aan deel te nemen. Nu mogen kinderen weer zelf kiezen.

Midas

De groep Midas bestaat uit maximaal 30 kinderen per dag en is ondergebracht in een locatie binnen de Zandloper. Deze ruimte heeft een groter aanbod aan faciliteiten waar de kinderen zich mee bezig kunnen houden. Bv een keuken waar gekookt kan worden, een voetbalveld een heerlijke woonkamer en een chill plek voor de oudere kinderen boven in het speelhuis.

In overleg met de ouders krijgen de kinderen steeds meer ruimte om zelfstandig keuzes te gaan maken.

Binnen Midas is een kinderraad actief die meebepalen over allerlei zaken zoals bv: wat gaan we doen in de vakantie, doen aanvragen over bv nieuw aan te schaffen spel materialen en denken mee hoe we het met elkaar zo leuk mogelijk kunnen maken.

Algemene Informatie

BSO Midas en Wolfje verzorgen de opvang voor de kinderen van de basisscholen De Zandloper in Koedijk en De Erasmus in Alkmaar-Noord. De kinderen van groep 1 en 2 spelen bij Wolfje, de oudere kinderen spelen bij Midas.

Lees meer…..

Kinderopvang Broer Konijn is het gehele jaar geopend!

 

 

 

 

De openingstijden van Midas en Wolfje zijn als volgt:

voor school          vanaf 7.30 tot schooltijd
na school              van einde schooltijd tot 18.30 uur
schoolvakanties  vanaf 7.30 tot 18.30 uurstudiedagen         vanaf 7.30 tot 18.30 uur

Ophalen tussen 16.30 en 18.30 uur

Voor uitzonderingen en bijzonderheden zie onderstaande agenda.

Op de volgende dagen in 2024 is Broer Konijn gesloten:

 • Maandag 1 april, 2e Paasdag
 • Donderdag 9 mei, Hemelvaartsdag
 • Vrijdag 10 mei, roostervrije dag
 • Maandag 20 mei, 2e Pinksterdag
 • Woensdag 25 december, 1e Kerstdag
 • Donderdag 26 december, 2e Kerstdag
 • Vrijdag 27 december, roostervrije dag

De visie van kinderopvang Broer Konijn staat centraal in het pedagogisch beleid. Deze visie geeft aan met welke instelling de kinderen worden opgevangen. De visie is verder uitgewerkt in een aantal doelstellingen, welke weer zijn vertaald in het beleid op diverse terreinen. Dit beleid geeft aan hoe wij de doelen willen bereiken. In de maatschappij veranderen steeds weer de ideeën over kinderopvang en de rol van naschoolse opvang. Kinderopvang Broer Konijn wil op deze ontwikkelingen blijven inspelen. Daarom is het pedagogisch beleid geen statisch plan, maar moet het regelmatig worden doorgelicht om te kijken of zich veranderingen voordoen die leiden tot veranderingen in het beleid.

Lees meer…..

We vinden het belangrijk dat kinderen mee kunnen denken, mee kunnen praten en  mede verantwoordelijkheid kunnen nemen m.b.t. het reilen en zeilen op de BSO. Het is immers hun BSO!Het stimuleert de ontwikkeling van de sociale- en communicatieve vaardigheden, respect (inleven in anderen), zelfstandigheid en een positief zelfbeeld.

Op de BSO worden kinderen actief betrokken bij het maken van keuzes, voorbereidingen zoals de aanschaf van materialen, inspraak bij de keuze van activiteiten en meehelpen tijdens de uitvoering van een activiteit voor de jongere kinderen. De Kinderraad stelt ons in de gelegenheid hier nog meer vorm aan te geven.

Wat doet de Kinderraad?

De Kinderraad bedenkt een eigen naam, organiseert activiteiten, bedenkt welke materialen aangeschaft kunnen worden, denkt mee over de indeling van de ruimtes, over de huisregels, levert items aan voor een nieuwsbrief en overlegt/houdt rekening met alle BSO kinderen. Dus ook kinderen die niet in de Kinderraad actief zijn worden gehoord.

Punten in de Kinderraadvergadering kunnen dus zijn:

 • De manier waarop we complimenteren, stimuleren & corrigeren.
 • De manier waarop  we problemen kunnen oplossen.
 • Hoe we eventueel de regels kunnen aanpassen op Wolfje.
 • Welke thema’s we kunnen gebruiken.
 • De activiteiten die we (kunnen gaan) doen.
 • Het speel- en ontwikkelingsmateriaal wat we ter beschikking hebben (dus of er misschien ander/nieuw speelgoed kan komen).

Wat zit er in een pakket?

Het BSO-Basis pakket 

Biedt opvang tijdens de schoolweken na school. Daarnaast ontvangt u 99 uur (per vaste opvang dag) die willekeurig tijdens vakantie, studiedagen en/of extra afname ingezet kunnen worden.

Het BSO-school pakket

Biedt opvang tijdens de schoolweken na school. Indien u een extra dag opvang wilt afnemen, kunt u dit tegen dezelfde uurprijs extra reserveren. U ontvangt hiervoor een aparte factuur, die u kunt indienen bij: mijn toeslagen.nl

Voorschoolse opvang (vso)

Biedt opvang van 07.30 tot 08.30 uur, waarbij de kinderen uiterlijk om 08.00 uur bij ons moeten zijn om zo nog enige structuur aan de kinderen te kunnen blijven bieden. U kunt dit als vast moment gelijk bij het basispakket kiezen. Dan kunt u ervan uitgaan dat uw kind altijd wordt verwacht en er dus altijd een plekje vrij is.

De kinderen die op de Erasmus school zitten worden met de auto gebracht. Indien u als ouder hier toestemming voor geeft mag een kind zelfstandig met de fiets naar school.

Voor het basispakket (bij zowel OBS Zandloper als RK Erasmus) geldt:

 • Vervoer tijdens de schoolweken van school naar de opvang en vv;
 • Bij ziekte van een leerkracht kunnen wij soms opvang bieden. Deze opvang valt niet binnen de pakketten en er dient dan ook extra voor betaald te worden.

Voor beide pakketten geldt indien van toepassing:

 • inclusief kosten van de activiteiten;
 • tijdens ziekte en/of afwezigheid van uw kind wordt de prijs doorberekend;
 • inclusief lunch (indien uw kind aanwezig is om 12.00 uur).

Inzetten van de 99 uur, VSO en extra dagen:

Inzetten van de 99 uur

 • U kunt vakantie- en/of studiedagen (op uw vaste dag(en)) aanvragen tot 2 weken van tevoren, daarna kan dit op basis van beschikbaarheid. Indien het kinderaantal en het rooster dit toelaat.
 • Als u normaal gebruik maakt van de maandag, dan heeft uw kind op de maandag het eerste recht op het gebruik van deze dag. Wij willen graag wel uiterlijk 2 weken van tevoren weten of u hier gebruik van wilt maken.
 • Wilt u opvang op een andere middag/dag dan de vaste dag, dan gaat dit op basis van beschikbaarheid.
 • Indien u een gereserveerde dag (extra, studie- of vakantiedag) kosteloos wilt annuleren, kan dit kosteloos tot 14 dagen van tevoren.
 • Indien uw tegoed à 99 uur per opvang dag op is, kunt u extra uren bij reserveren. Dit zal aan het einde van het jaar worden verrekend.
 • Per maand bouwt u 0,75 dag op. Indien u geen gebruik maakt van een heel jaar, zal dit na ratio per maand worden toegekend.
 • Er volgt geen restitutie op niet opgenomen dagen.
 • Dagen zijn bruikbaar tussen 01 januari en 31 december van hetzelfde jaar.

VSO

 • U kunt dit op een vaste dag reserveren (gelijk aan de naschoolse opvang) zodat u alle schoolweken op deze dag gebruik van deze opvang kan maken. In dit geval hoeft u verder geen tussentijdse aanvragen te doen en dit biedt u de zekerheid van plek.
 • U kunt een losse VSO aanvragen, dit gaat op basis van beschikbaarheid. Indien het kinderaantal en het rooster dit toelaat.

Indien u een gereserveerde dag kosteloos wilt annuleren kan dit tot 14 dagen  van tevoren.

Prijs per uur in euro’s voor 2024:

Basis pakket           bruto uur prijs      € 9,50

School pakket        bruto uur prijs      € 9,80

VSO afname           bruto uur prijs      € 9,80

Administratiekosten:

Per maand wordt er €2,50 aan administratiekosten in rekening gebracht (indien u betaald via automatische incasso komen deze kosten te vervallen).

Er wordt een bedrag van € 7,50 in rekening gebracht indien de poging tot incasseren mislukt.

Let op!

Dit zijn de bruto prijzen. Hier gaat uw overheidstegemoedkoming nog vanaf!

Back To Top