Skip to content
TELEFOONNUMMER DAGVERBLIJF: 072-5600214
TELEFOONNUMMER BUITENSCHOOLSE OPVANG: 072-5629800

Privacy statement

Dit is het privacy statement van Kinderopvang Broer konijn BV, gevestigd te Koedijk 1831 BD aan de Kanaaldijk 196, Kinderopvang Broer konijn www.kinderopvangbroerkonijn.nl

Toepasselijkheid

Dit privacy statement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, via het inschrijfformulier of het contactformulier zowel op papier als digitaal alsook het gebruik maken van het ouderportaal. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Kinderopvang Broer Konijn BV is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en eventueel opgegeven noodpersonen.

Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming met de AVG. In dit privacy statement leggen wij uit welke gegevens wij gebruiken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

 

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

Ouders

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Telefoon (vast, mobiel, werk)
 • Email
 • BSN
 • Bankrekeningnummer
 • Jaaropgave kinderopvang
 • Burgerlijke staat
 • Geboortedatum
 • Beroep en werkgever
 • Telefoonnummer werkgever

Noodpersoon(bij afwezigheid van ouders)

 • Naam
 • Telefoonnummer

Kind

 • Naam
 • Adresgegevens
 • Geslacht
 • BSN
 • Geboortedatum
 • Overdracht mapje van uw kind
 • Observatieverslagen
 • Foto’s van uw kind met apart op papier verkregen toestemming
 • Medische bijzonderheden (denk hierbij o.a. aan inentingen)
 • Huisarts

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan met dit privacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 sub a van de AVG voor het verwerken van de persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken.

Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn. Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of indien u deze toestemming heeft ingetrokken, zijn op de verwerking van deze persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid 1 sub b, sub c en/of sub f van de AVG van toepassing. Verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon kan zonder uw toestemming plaatsvinden indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Kinderopvang Broer Konijn. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon voor de volgende doelen

 • Uw aanvraag of inschrijving voor opvang af te handelen
 • Bijhouden van gegevens die van belang zijn voor de opvang, verzorging, begeleiding en ontwikkeling van het kind
 • Het BSN-nummer van de ouders en het kind zal worden gebruikt om bij de belastingdienst kinderopvangtoeslag aan te vragen
 • Verwerken van de aanvraag van een smi
 • Facturering van kinderopvang en afhandeling van een betaling
 • Het verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Om onze verdere diensten aan u te verlenen
 • Ter uitvoering van toetsing en inspectie: denk aan een GGD-inspecteur en de accountant

Wij bewaren uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de persoonsgegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen. Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Uw gegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden.
Uw persoonsgegevens en/of de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon worden niet gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. De persoonsgegevens worden in geval van een interne enquête of intern tevredenheidsonderzoek geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u of uw kind of de noodpersoon herleidbaar.

Inzien, corrigeren of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon. U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens en de persoonsgegevens van uw kind en de noodpersoon sturen naar info@kinderopvangbroerkonijn.nl of via het ouderportaal wijzigen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie van uw pas, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@kinderopvangbroerkonijn.nl

Back To Top