Skip to content
TELEFOONNUMMER DAGVERBLIJF: 072-5600214
TELEFOONNUMMER BUITENSCHOOLSE OPVANG: 072-5629800

Algemene voorwaarden brancheorganisatie en de aanvullende voorwaarden Kinderopvang Broer Konijn BV

Kinderopvang Broer Konijn BV

Kanaaldijk 196 1831 BD Koedijk Tel. 072-5600214

Email: info@kinderopvangbroerkonijn.nl     www.kinderopvangbroerkonijn.nl

Aanvullende algemene voorwaarden

Deze aanvullende voorwaarden zijn geldig vanaf 01-01-2021 en van toepassing op beide locaties van Broer Konijn BV en dient als aanvulling op de Algemene Voorwaarden van de brancheorganisatie Kinderopvang en maakt onlosmakelijk deel uit van de plaatsingsovereenkomst.

De plaatsingsovereenkomst komt tot stand na uitdrukkelijke aanvaarding door de betrokken partijen middels digitale ondertekening van de overeenkomst. Na ondertekening van de overeenkomst gaat u akkoord met de algemene voorwaarden alsook met de aanvullende voorwaarden. Afwijkingen van de Aanvullende voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing indien deze schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 1: Algemeen

1.1 Uitvoering en kwaliteitsbewaking

De kinderopvang wordt verzorgd overeenkomstig de regels, gebruiken en bepalingen die gelden binnen kinderopvang Broer Konijn en overeenkomstig de “Algemene Voorwaarden” van de brancheorganisaties en BOINK (de belangenvereniging van ouders in de kinderopvang) en voldoet aan de richtlijnen van de overheid die op haar van toepassing zijn.

Broer Konijn heeft richtlijnen opgesteld inzake veiligheid, gezondheid en verzorging, zelfstandigheid, hygiëne, medisch handelen en pedagogisch beleid en verplicht zich tot het toezien op de naleving daarvan.

1.2 Openingstijden

Broer Konijn is 52 weken per jaar geopend en alleen gesloten op de feestdagen: Nieuwjaarsdag, Tweede Paasdag, Koningsdag, 5 mei (eens in de 5 jaar, ingaande 2015), Hemelvaartsdag, Tweede Pinksterdag en de Kerstdagen. Daarnaast zijn we 1 dag rondom kerst extra dicht en de dag na Hemelvaartsdag. Op 5 December sluiten wij om 17.00 uur en 31 december om 13.00 uur.

1.2.1 Kinderdagverblijf

Reguliere opvang betreft een vaste dag(en) per week. Een volledige werkweek bestaat uit 10 dagdelen.

Dagdeel: een ochtend of een middag van een werkdag, te weten het ochtenddagdeel is van 7.30 uur tot 13.00 uur en het middagdeel van 13.00 uur tot 18.30 uur. Per dagdeel wordt 5.5 uur berekend. Voor een gehele dag van 7.30 tot 18.30 wordt 11 uur berekend.

De haal- en brengtijden zijn van 7.30 uur tot 09.00 uur, van 12.00 uur tot 13.00, 13.00 en 14.00 uur en van 16.30 uur tot 18.30 uur.

De minimale afname is 2 dagdelen/ 1 dag per week.

Verlengde afname van een dagdeel is mogelijk; het standaard dagdeel (de ochtend of de middag) kan maximaal met 1 uur aan het eind van het ochtenddeel of aan het begin van het middagdeel verlengd worden.

1.2.3 Buitenschoolse opvang

Kindplaats buitenschoolse opvang: opvang voor kinderen in de leeftijdsgroep vanaf 4 jaar tot het moment waarop het kind de basisschool verlaat. De buitenschoolse opvang is geopend vanaf het moment dat de school uit is, tot 18.30 uur, in schoolvakanties en tijdens studiedagen van 7.30 uur tot 18.30 uur.

De kinderen kunnen tot 9.00 uur gebracht worden en vanaf 16.30 uur worden gehaald.

Er wordt een basispakket geboden waarin opvang na school wordt verzorgd en daarnaast 99 uur per jaar per opvang dag (zie punt 2.3.1).

Daarnaast is het pakket uit te breiden met voorschoolse opvang (zie verder onze website).

Artikel 2: Kindplaatsen

2.1 Plaatsing algemeen

2.1.1 Eén exemplaar van de plaatsingsovereenkomst wordt binnen 2 weken na dagtekening van de overeenkomst voor akkoord digitaal getekend geretourneerd. Zonder ondertekend en geretourneerd exemplaar vervalt de overeenkomst en kan de opvang niet starten. Op de plaatsingsovereenkomst dient ook het BSN-nummer van de ouders en van het kind naast het BSN-nummer ook de geboortedatum vermeld te staan.

2.1.2 De opvang kan tussentijds gewijzigd worden door een schriftelijk verzoek in te dienen bij Broer Konijn.

Bij vermindering wordt een termijn 1 maand in acht genomen voordat de betreffende wijziging dient in te gaan. Deze wijziging wordt schriftelijk bevestigd. Bij uitbreiding gaat de wijziging van start zodra de bezetting dit toelaat.

2.1.3 Ruilen van dagdelen is een service en geen recht en het is mogelijk onder de volgende voorwaarden:

De bezetting op de groep dit toelaat.

Het ruilen plaatsvindt binnen een week voor of na de te ruilen dag.

Feest – en ziektedagen en vakantiedagen kunnen niet geruild worden.

Bij voorkeur aanvragen middels het ouderportaal.

2.1.4 Een keer een extra dagje komen spelen is mogelijk, mits het kinderaantal en de bezetting dit toelaat. Voor deze incidentele opvang geldt hetzelfde uurtarief als van de regulier afgenomen opvang. De aanvraag van extra dagdelen gaat via het ouderportaal.

Broer Konijn en Midas Wolf kan groepen samenvoegen indien er te weinig kinderen op bepaalde dagen (bijvoorbeeld in vakantieperioden) aanwezig zijn.

2.2 Buitenschoolse opvang

2.2.1 De BSO Midas en Wolfje verzorgen de opvang voor kinderen van “de Zandloper” en “de Erasmus”. De kinderen uit groep 1 en 2 worden opgevangen bij Wolfje (locatie Broer Konijn) De oudere kinderen spelen bij Midas (locatie “de Zandloper”)

2.2.2 Broer Konijn zorgt dat ieder kind van school wordt gehaald en naar de buitenschoolse opvang wordt gebracht. Dit kan te voet of per auto.

Indien de ouder door middel van het tekenen van het zelfstandigheidsplan aangeeft dat het kind zelfstandig naar school, Midas en of naar huis mag, valt het kind op dat moment niet meer onder de verantwoording van Midas /Wolf maar onder de verantwoordelijkheid van de ouder(s).

2.2.3 De buitenschoolse opvang is verantwoordelijk voor de kinderen vanaf het moment dat de kinderen opgehaald zijn bij school tot het moment dat de ouder de kinderen haalt. Bij voorschoolse opvang is dit totdat de kinderen op school zijn gebracht.

2.3 Vakantieopvang en extra openingsdagen in de buitenschoolse opvang

2.3.1 Algemeen

Aanvragen van extra opvang kan via ons ouderportaal. Per vaste opvang dag zijn 99 uur vrij besteedbare uren per kalenderjaar. Deze zijn te gebruiken tijdens vakantie, studiedag en of extra naschoolse opvang.

2.3.2 Voorwaarden voor de inzet van de 99 extra uren:

 • Opvang kan worden aangevraagd via het ouderportaal.
 • Als achteraf blijkt dat het kind niet aanwezig is geweest, zullen de uren in rekening/ in mindering van tegoed uren worden gebracht.
 • U kunt vakantie- en studiedagen op uw vaste dag aanvragen tot 2 weken van tevoren, daarna kan dit op basis van beschikbaarheid. Indien het kinderaantal en het rooster dit toelaat. Als u normaal gebruik maakt van de maandag dan heeft uw kind op de maandag het eerste recht op het gebruik van deze dag.
 • Wilt u opvang op een andere dag dan de vaste dag gaat dit op basis van beschikbaarheid.
 • Indien u een gereserveerde dag (extra, studie- of vakantiedag) kosteloos wilt annuleren, kan dit tot 2 weken van tevoren.
 • Indien uw pakket op is, kunt u los extra dagen/ uren bij reserveren. De extra afname wordt jaarlijks aan het eind van het jaar gefactureerd.
 • Per maand bouwt u 0,75 dag op. Indien u geen gebruik maakt van een heel jaar, zal dit na ratio per maand worden toegekend.
 • Er volgt geen restitutie op niet opgenomen dagen.
 • Dagen zijn bruikbaar tussen 01 januari en 31 december van hetzelfde jaar.

2.3.3 VSO

U kunt dit op een vaste dag reserveren (gelijk aan de naschoolse opvang) zodat u alle schoolweken op deze dag gebruik van deze opvang kan maken. In dit geval hoeft u verder geen tussentijdse aanvragen te doen en dit biedt u de zekerheid van plek.

U kunt een incidentele of extra VSO aanvragen en dit kan op basis van beschikbaarheid, indien het kinderaantal en het rooster dit toelaat.

Indien u een gereserveerde dag kosteloos wilt annuleren kan dit tot 2 weken van tevoren.

Artikel 3: Klachten en geschillen

3.1 Broer Konijn bemiddelt bij klachten overeenkomstig haar klachtenreglement en waarborgt daarmee zorgvuldige afhandeling. U kunt deze nalezen op onze website.

3.2 Als Broer Konijn of de oudercommissie niet naar tevredenheid heeft bemiddeld, kan de ouder zich wenden tot het landelijk klachtenloket kinderopvang voor advies. Er is dan nog geen sprake van een officiële klacht in tegenstelling tot het indienen van de klacht bij de Geschillencommissie. Indien de klacht na het advies en bemiddeling van het klachtenloket niet (naar behoren, naar wens) verholpen is kunt u zich wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang.

3.3 Bij geschillen die voortvloeien uit de plaatsingsovereenkomst zal in alle gevallen eerst worden gestreefd naar het bereiken van een oplossing naar redelijkheid en billijkheid. Indien hierover geen overeenstemming kan worden bereikt, kan de ouder zich rechtstreeks wenden tot de Geschillencommissie Kinderopvang (www.sgc.nl).

Artikel 4: Aanpassing prijs per kindplaats

Het bedrag wat door de ouder aan Broer Konijn BV voldaan dient te worden, kan jaarlijks worden aangepast. Een prijsaanpassing zal tenminste 1,5 maand van tevoren schriftelijk aan de ouders worden medegedeeld.

Kinderopvang Broer Konijn is tevens gerechtigd de prijzen per ingangsdatum van de meest recente CAO-Kinderopvang aan te passen als de loonkosten meer stijgen dan het percentage waarmee rekening is gehouden bij de jaarlijkse prijsaanpassing en hiervoor geldt geen mededelingstermijn.

Artikel 5: Betaling, rente, incassokosten en jaaropgaaf

5.1 Broer Konijn BV factureert maandelijks 1/12 deel van de jaarlijkse kosten van een plaatsing. Het begin of einde van een plaatsing wordt berekend naar rato van het aantal kalenderdagen van die maand. U ontvangt kosteloos maandelijks per e-mail een factuur.

Wilt u uw factuur op papier ontvangen dan rekenen we daar eenmalig per jaar een bedrag van € 12,50 voor. De belastingdienst heeft deze factuur níét nodig, hij is alleen voor uw eigen administratie. Afname van extra dagdelen worden apart aan u gefactureerd.

5.2 De inning is, bij voorkeur via automatische incasso, op de 1ste van iedere maand die voorafgaat aan de af te nemen maand. In dit geval hoeft u geen administratiekosten à € 2,50 per maand te betalen. Er wordt € 7,50 in rekening gebracht indien de poging tot incasseren mislukt of de betaling meer dan 5 werkdagen te laat binnenkomt.

Wilt u niet onder automatische incasso betalen, dan dient u zelf zorg te dragen dat uw betaling op de 1e van de lopende maand door ons is ontvangen.

5.3.1 Indien een termijn niet tijdig is voldaan, stuurt Broer Konijn een betalingsherinnering en geeft de gelegenheid alsnog te betalen.

5.3.2 Bij gebreke van betaling binnen voornoemde termijn is de ouder van rechtswege in verzuim.

Indien er binnen 3 maanden geen betaling heeft plaatsgevonden of de ouder maakt geen gebruik van de voorgestelde betalingsregeling dat is Broer Konijn BV gemachtigd het contract stop te zetten.

Afspraken rond de betalingsverplichting kunt u terugvinden in de algemene voorwaarden van de Kinderopvang (art. 17).

5.4 Er is geen restitutieregeling in geval van afwezigheid van het kind (vakantie, ziekte, enz.).

Aan het begin van het jaar ontvangt de ouder een jaarrekening met een overzicht van het totaal afgenomen uren kinderopvang van het voorgaande jaar, deze is te gebruiken voor de afrekening met de Belastingdienst.

Artikel 6 Looptijd, annulering, tussentijdse opzegging en beëindiging

6.1 Broer Konijn BV hanteert als laatste contract dag voor het kinderdagverblijf de 4e verjaardag van een kind en voor de buitenschoolse opvang de 11e verjaardag (uiterlijk 12e verjaardag) van een kind.

6.2 De ouder kan het contract tussentijds schriftelijk (gedeeltelijk) opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Deze opzegging wordt schriftelijk bevestigd.

6.3 Broer Konijn BV is gerechtigd het contract tussentijds schriftelijk te beëindigen, met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand.

6.4 Wanneer de ouder de overeengekomen plaatsing opzegt voordat de opvang feitelijk van start is gegaan, geldt eveneens de opzegtermijn van 1 maand.

6.5 De plaatsingsovereenkomst eindigt van rechtswege bij het overlijden van het kind.

6.6 Mocht de ouder na ondertekening besluiten om later van start te gaan, dan kan dit kosteloos tot 1 maand vóór de oorspronkelijke afgesproken datum. Binnen de termijn van 1 maand brengen wij de gereserveerde dagdelen in rekening, ook als deze niet worden afgenomen.

Mits er plaats is, is eerder starten mogelijk, waarbij wij wel rekening houden met een minimale leeftijd van 10 weken.

Artikel 7: Verzekering

7.1 Tijdens de uren dat het kind bij de opvang aanwezig is, tijdens het vervoer van school naar de buitenschoolse opvang en tijdens uitstapjes onder begeleiding van de leiding, is het kind krachtens een collectieve verzekering voor ongevallen en wettelijke aansprakelijkheid verzekerd.

7.2 Kinderopvang Broer konijn BV is niet aansprakelijk voor schade door kinderen onderling of jegens derden veroorzaakt. Dit dient gedekt te worden door de aansprakelijkheidsverzekering van de ouder.

Artikel 8: Intakegesprek

Bij Broer Konijn krijgen ouders allereerst een informatiegesprek. Dit is geheel vrijblijvend en hier komt de werkwijze op de groepen, plaatsing in algemene zin, kosten van de opvang etc. aan de orde. Na het informatiegesprek beslissen de ouders of ze opvang willen gaan afnemen waarna de plaatsingsovereenkomst wordt opgesteld.

Nadat de plaatsingsovereenkomst getekend is en voordat het kind komt wennen krijgt de ouder een intakegesprek.

Hierbij gaat het specifiek over de behoeften van het kind en de verwachtingen en individuele wensen van de ouders ten aanzien van de opvang en begeleiding van hun kind, de wijze van communiceren, de wenperiode en wat verder ter sprake komt. Van het gesprek wordt een verslag gemaakt wat de ouder bevestigd door te tekenen.

Artikel 9: Privacy

Broer konijn BV verplicht zich te handelen volgens de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming, dat wil in ieder geval zeggen dat er vertrouwelijk wordt omgegaan met persoonlijke gegevens. Zowel op het kantoor als op de groepen zijn afspraken over de toegankelijkheid van de gegevens. Kinderopvangorganisaties zijn wettelijk bevoegd en zelfs verplicht om ten behoeve van de kinderopvangtoeslag te vragen naar geboortedata en Burger Service Nummer (BSN) van ouders en kind. Wij gebruiken de gevraagde gegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verkregen.

Artikel 10: Oudercommissie

De oudercommissie vertegenwoordigt alle ouders, waarbij het doel is het behartigen van de belangen van ouders en kinderen. De oudercommissie heeft adviesrecht over een aantal onderwerpen. Zie voor meer informatie de statuten van de oudercommissie.

Artikel 11: Voorwaarden kinderopvangtoeslag volgens de wet Kinderopvang:

 • U hebt met het kindcentrum een contract.
 • U betaalt zelf een deel van de kosten van kinderopvang.
 • U en uw toeslagpartner hebben de nederlandse nationaliteit of een verblijfsvergunning. U en uw toeslagpartner werken, volgen een traject naar werk, een opleiding of een inburgeringscursus.
 • U krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage, of u onderhoudt het kind in belangrijke mate.
 • Uw kind gaat naar een geregistreerde kinderopvang.
 • Uw kind staat ingeschreven op uw woonadres.
 • Uw kind zit nog niet op het voortgezet onderwijs.

Meer informatie over de voorwaarden kinderopvangtoeslag kunt u vinden op: Kinderopvangtoeslag

Back To Top